Door op 8 juni 2013

Antwoorden B&W Opsterland op vragen PvdA over handhavinggedrag gemeente

Met een brief d.d. 3 juni 2013 geeft B&W van Opsterland antwoord op de vragen van de PvdA fractie op het vermeende strijdig gebruik van grondpercelen in Langezwaag en elders in de gemeente. B&W opteren er voor om in  overleg te komen tot een acceptabele oplossing met als doel het ongedaan maken van een geconstateerde overtreding. Binnen de juridische kaders probeert B&W zo stelt zij in de brief in mandaat ontstane situaties adequaat op te lossen.

Beantwoording vragen PvdA over gebruik agrar. grond achter bouwbedrijf