Door op 8 december 2014

Ledenbrief verkiezingen Provinciale Staten en Algemeen bestuur Wetterskip Fryslân

In deze ledenbrief geeft afdelingsvoorzitter Henk Hoen inzicht in het verloop van de kandidaatstelling voor de beide verkiezingen in het Gewest Fryslân van de PvdA, die gelijktijdig plaatsvinden op 18 maart 2015.

 Aan: de leden van de PvdA Opsterland

 Op 17 november j.l. heeft de kandidaatstellingscommissie haar advieslijsten voor zowel de Provinciale Staten als de verkiezingen voor het Algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân aan het Gewestelijk Bestuur (GB) overhandigd. Ondergetekende maakte deel uit van de commissie.

Op 26 november j.l. heeft de secretaris van het GB de definitieve lijsten aan de afdelingen, de gewestelijke afgevaardigden en de afdelingsvoorzitters doen toekomen.

Het GB heeft, voor dat de gesprekken met de 47 kandidaten werden opgestart, de richtlijnen verstrekt waarmee de commissie rekening diende te houden. Het voert op deze plek te ver om al die richtlijnen hier weer te geven; ik heb mij beperkt tot de eisen aan de fractie als geheel. Deze zijn als volgt:

 Eisen aan de fractie als geheel

De lijst met de kandidaten voldoet aan de volgende punten:

 • De fractie straalt een herkenbare, open en proactieve houding uit en maakt actief deel uit van de grotere sociaaldemocratische beweging, de PvdA, en heeft daarin een herkenbaar “PvdA-gezicht”;
 • De fractie is samengesteld op basis van kwaliteit, in een goede balans tussen ervaring en nieuw talent; de zittingsperiode van kandidaten is daarom in principe niet langer dan drie perioden (=12 jaar);
 • Belang wordt gehecht aan een fractie, waarin de diverse Friese regio’s vertegenwoordigd zijn, er een verscheidenheid is aan maatschappelijke achtergronden en deskundigheden, die een evenwichtige leeftijdsopbouw kent, waarin voldoende fractieleden het Fries in woord en geschrift actief beheersen, en er een evenwichtige verdeling is tussen mannen en vrouwen;
 • De fractie is zich bewust van haar kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol en weet deze rollen effectief te vervullen om ons verkiezingsprogramma te verwezenlijken;
 • De samenstelling van de fractie moet vertrouwen bieden voor een goede onderlinge samenwerking, waarbij de fractie als team opereert en de leden elkaar ondersteunen en aanvullen. Daarbij wordt gelet op sociale vaardigheden en collegialiteit;
 • Diversiteit in belangstelling en inhoudelijke kennis, zodat op de verschillende dossiers kennis aanwezig is, maar de fractie ook niet alleen uit specialisten bestaat;
 • Diversiteit in vaardigheden, zoals debat- en vergadertechnieken, spreken in het openbaar, ombudswerk, etc.
 • Binding en contacten met afdelingen, het gewest en de landelijke PvdA;
 • , etc.

De 1e 15 van de lijst voor de Provinciale Statenfractie zijn:

1Jannewietske de Vriesvrouw52Raerd
2Hans Konstman56Joure
3Remco van Maurikman50Nijeholtpade
4Roel de Jongman56Heerenveen
5Hetty Janssenvrouw61Leeuwarden
6Douwe Hooglandman62Aldtsjerk
7Wanda Ottensvrouw33Heerenveen
8Marja vander Meervrouw44Engelum
9Jornt Ozengaman37Morra
10Joukje van Roeden-Hoekstravrouw48Gorredijk
11Marco Keizerman27Triemen
12Edou Hamstravrouw20Leeuwarden
13Tjerk Voigtman35Snakkerburen
14Harry Balgobindman59Drachten
15Riek van der Vlugtvrouw62Lemmer

 Toelichting:

De Kandidaatstellingscommissie werd geconfronteerd met het gegeven dat 9 van de 11 zittende statenleden hebben aangegeven door te willen gaan, 2 leden hadden vooraf aangegeven te willen stoppen. Van die 9 doorgaande statenleden staan er 5 bij de 1e 9, een borging van de continuïteit.

Joukje op 10:

Verheugend is het feit, dat Joukje, als nieuwkomer, op plek 10 terecht is gekomen, de 3e nieuwkomer na Roel de Jong en Marja van der Meer, de 1e bekend geworden als Wetterskipsbestjoerder en de 2e als wethouder van Menaldumadeel.

Wie Joukje de afgelopen 12 jaar in de Opsterlandse politiek heeft gevolgd, zal het met mij eens zijn, dat Joukje haar enthousiasme, haar inzet, maar vooral een vrouw is met het hart op de goede plek, een echte volksvertegenwoordigster namens de PvdA. Ik ben er van overtuigd, dat zij in staat is dit deel van Fryslân op een waardige manier te vertegenwoordigen.

PvdA Gewest Fryslân Kandidatenlijst Wetterskip 2015

De eerste acht kandidaten van de kandidatenlijst met totaal 16 kandidaten voor de waterschapsverkiezingen zijn:

 1. Henni van Asten vrouw 56           Dokkum
  2. Willem Haarsma                                       man                      61           Drachten
  3. Annelies Stolp                                           vrouw                  55           Oosterwolde
  4. Dick Sprong                                                                man                      62          Oudemirdum
  5. Remco Admiraal                                       man                      45           Dokkum
  6. Sjef van der Lubbe                                   man                      57           Marssum
  7. Thomas Groeneveld                                                man                      29          Makkum
  8. Mark de Lange                                           man                      62          Franeker

Gewestelijke vergadering 13 december a.s.:

Op 13 december a.s. zullen de gewestelijke afgevaardigden zich gaan buigen over de conceptkandidatenlijsten, over het algemeen een spannend gebeuren en toch ook wel een tikje pikant. Een speciale commissie heeft elke kandidaat gewikt en gewogen, komt met een eindresultaat en toch kan één pennenstreek alles doen veranderen. Ik veroorloof mij die opmerking, waarbij ik mij volledig realiseer dat de gewestelijke vergadering het laatste woord heeft.

Onze afgevaardigden, Ine Jansen en Roel Vogelzang, weten wat hen te doen staat en gaan voor het onveranderd vaststellen van de conceptlijst.

Campagne:

Ongeacht de definitieve vaststelling van de lijst gaan we met zijn allen met “onze Joukje” tijdens de campagne de straat op om haar – uiteraard doet ze dat op eigen kracht – mee in de Staten te brengen.

 

Henk Hoen

Voorzitter PvdA afdeling Opsterland.

Henk.hoen@home.nl

0512 382408