24 maart 2018

ALV 4 april 2018 in de Buorskip Beetsterzwaag

Op 4 april 2018 is de ALV in zalencentrum de Buorskip Beetsterzwaag. Ontvangst met koffie om 19:45u. De agenda is hieronder opgenomen.

Agenda:

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen notulen vorige vergadering

4. Ingekomen stukken en mededelingen bestuur

5. Wijzigingen ledenbestand

6. Jaarverslag afdelingsbestuur 2017

7. Financieel jaarverslag 2017

8. Verslag kascontrolecommissie

9. Ontslag en benoeming leden kascontrolecommissie

Pauze

10. Terugblik gemeenteraadsverkiezing 2018 en vooruitblik coalitie/oppositie

11. Afscheid fractieleden

12. Voorstellen nieuwe fractieleden

13. Afscheid en benoeming nieuwe bestuursleden

14. Rondvraag

15. Sluiting

Wij zouden het fijn vinden om u op deze avond te mogen verwelkomen.

Vervoer nodig? Laat het ons weten.

Met vriendelijke groet,

Bestuur afdeling PvdA Opsterland
Joke Brouwer-Wiarda Secretaris PvdA Opsterland
tel: 06-15556603
jokebrouwerpvda@gmail.com