18 mei 2015

19 mei ledenvergadering in Gorredijk

Hierbij nodigen wij jullie van harte uit voor het bijwonen van:

de ledenvergadering op dinsdag 19 mei 2015

aanvang 19.30 uur in het Museum Opsterlân te Gorredijk

De agenda zakelijk gedeelte is als volgt samengesteld:

1. Opening

2. Huldiging leden

3. Verslag ledenvergadering 4 juni 2014 (zie bijlage)

4. Mededelingen van het bestuur en ingekomen stukken

5. Jaarverslag (zie bijlage)

6. Jaarverslag van de penningmeester (zie bijlage)

7. Verslag kascontrolecommissie

8. Ontslag en benoeming leden kascontrolecommissie

9. Verslag gewestelijke afvaardiging

10. Verslag congresafgevaardigde

11. Benoeming gewestelijke afvaardiging en plaatsvervangers

12. Benoeming congresafgevaardigden en plaatsvervangers

13. Benoeming en afscheid bestuursleden

14. Rondvraag

15. Sluiting

Na het huishoudelijk deel zal Sjoerd Feitsma, wethouder te Leeuwarden, gaan meenemen in de activiteiten rondom Kulturele Haedstêd 2018.

De stelling is:

Is KH 2018 in feestje foar Ljouwert of is it breder?