Wonen

Woonruimteverdeling en herstructurering voor leefbare buurten en dorpen

We spreken uit dat eenieder recht heeft op een behoorlijke woning in een goede openbare ruimte. We willen werken aan een ongestoord woongenot in leefbare buurten en dorpen, waarbij de wensen van bewoners centraal staan. Waar sprake is van verstoring van het woongenot, dient de gemeente haar verantwoordelijkheid te nemen (conform huidig beleid). Wijkvernieuwing en herstructurering zijn primair gericht op de leefbaarheid. Daarbij gaat het om kwalitatief goede woningen en een kwalitatief goede openbare ruimte. Door herstructurering kunnen eenzijdig samengestelde buurten en dorpen worden aangepakt en komt er ruimte voor een meer gevarieerde opbouw zowel qua woningen (o.a. huur/koop, duur en goedkoop) als bewoners (verschillende doelgroepen). Over vernieuwing en herstructurering vindt goed overleg plaats met betrokkenen. Vernieuwing en herstructurering leveren een bijdrage aan de doorstroming op de woningmarkt (wooncarrière). Hierbij dient terughoudend te worden omgegaan met sloop. In elk plan moet ruimte zijn voor huurders die willen blijven. Dat moet deel uitmaken van elk sociaal statuut bij herstructurering.

In de komende decennia neemt het inwonertal in de gemeente mogelijk af. De gezinsverdunning gaat nog steeds door, maar het is dan afgelopen met de groei. De woningbouwscenario’s tot nu toe zijn evenwel gebaseerd op groei en worden daarmee wellicht ongeschikt  voor de toekomst. Een herbezinning op de woningbouw is noodzakelijk.

 

Bouwen voor doelgroepen

We hebben speciale aandacht voor groepen woningzoekenden die het moeilijk hebben op de woningmarkt. Het gaat daarbij om (jonge) starters en ouderen, maar ook voor kwetsbare groepen. Voor hun huisvesting draagt de lokale overheid een verantwoordelijkheid. In de praktijk kan die verantwoordelijkheid echter alleen gestalte krijgen in samenwerking met corporaties en andere gemeenten.