Onderwijs

Goed onderwijs voor gelijke kansen

Ieder mens heeft recht op gelijke kansen. Beheersing van de Nederlandse taal en een schooldiploma zijn voorwaarden om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. Nog steeds is ongeveer tien procent van de mensen analfabeet en is het taalonderwijs voor zowel kinderen als volwassenen een knelpunt. Het onderwijsachterstandenbeleid, zoals dat o.a. vorm krijgt in het zg piramideproject wordt met kracht voortgezet. Wij leven in een tweetalige omgeving: om die reden moet ook het Frysk een duidelijke plaats in het onderwijsaanbod krijgen