Sociaal beleid en werk

Sociaal beleid; Werk voorop

Wij berusten er niet in dat mensen onnodig inactief blijven. Uitgangspunt is dat er alles aan gedaan moet worden om mensen aan het werk te helpen in plaats van aan een uitkering. Werk verschaft niet alleen inkomen, maar zorgt ook voor betrokkenheid bij de samenleving. Werk is een sterk middel om vereenzaming te voorkomen. Bovendien is een goed functionerende arbeidsmarkt van belang voor een sterke regionale economie. We erkennen overigens ook dat betaalde arbeid niet voor iedereen haalbaar is en dat er altijd een categorie mensen zal zijn die ondanks alle inspanningen niet aan het werk komt en aangewezen is op een uitkering op minimumniveau.

Sociaal vangnet / Armoedebestrijding / WMO

Wij moeten blijven strijden om het opgebouwde beleid te behouden. Dat kost veel geld, maar op het moment dat we als gemeente minder geld hebben om uit te geven, willen wij ons blijven profileren op dit onderdeel. We willen vooral meer mensen bereiken. Het beleid moet verder financieel actueel gehouden worden door indexering.

Armoede kan leiden tot sociaal isolement. Wij vinden dat de gemeente isolement onder andere moet voorkomen door mensen die in de bijstand zitten, in te zetten in vrijwilligerswerk of maatschappelijke dienstverlening.

Bij armoedebestrijding mag van de lokale overheid een op landelijk beleid aanvullende en actieve opstelling worden verwacht, uiteraard met inachtneming van ieders positie in het geheel. Respect is daarbij het sleutelwoord.

Wij willen, dat de sociale dienst alle uitkeringsgerechtigden actief op hun rechten wijst bij inkomensondersteuning, gemeentelijke kwijtschelding en de beschikbare voorzieningen.

Er verandert veel op het gebied van de zorg. Veel regelingen worden aan de gemeenten overgedragen, zoals de jeugdzorg en op termijn de langdurige zorg (Awbz). De gemeentelijke Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning, wordt daarmee uitgebreid en voor steeds meer mensen een belangrijke voorziening. Hierin is niet het aanbod van voorzieningen het uitgangspunt, maar juist de behoefte van de individuele persoon: zorg op maat dus.

Maatschappelijke participatie voor iedereen is ons doel. In de samenleving van de PvdA doet iedereen mee. Omdat niet iedereen zichzelf kan redden, vinden wij dat hulpverlening goed toegankelijk en makkelijk bereikbaar moet zijn. Een samenleving waarin plek is voor iedereen ongeacht zijn of haar beperkingen is niet zomaar een verkiezingsleus: wij werken er aan!

Vrijwilligerswerk belangrijk

Lang niet alle maatschappelijke taken kunnen als betaald werk worden uitgevoerd. Daar ontbreken domweg de middelen voor. Gelukkig zijn er altijd mensen die als vrijwilliger belangeloos deze taken toch uitvoeren.