Financiën en bestuur

Financiën en bestuur; de economische crisis gaat ons niet voorbij

De huidige tijd wordt gekenmerkt door flinke bezuinigingen. Er zal de komende jaren rekening moeten worden gehouden met blijvend kortingen op de uitkeringen uit het gemeentefonds. Dat betekent dat de gemeente minder geld zal ontvangen van het Rijk en dat er moet worden bezuinigd op gemeentelijke taken. Speciale aandacht is daarbij nodig voor bureaucratie op elk terrein. Daar mag geen geld verloren gaan. Al met al is het geen geringe opgave en die stelt ons voor moeilijke en ingrijpende keuzes.

De PvdA zal in die discussie kiezen voor het uitgangspunt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen.

 

Opsterland zelfstandig, maar samenwerken ‘loont’

In Fryslân wordt druk gediscussieerd over herindeling, fusie en samenwerking tussen gemeenten. Overal in Fryslân zijn bewegingen gaande die betrekking hebben op de schaalgrootte van de gemeente en de betekenis daarvan voor de bestuurlijke slagkracht. Ook in Opsterland ontkomen we niet aan die discussie en ook de PvdA mengt zich daarin. Wat ons betreft staat de schaalgrootte niet per definitie ter discussie.

Maar moeten we ons goed bezinnen of de gemeentelijke organisatie haar taken nu en in de toekomst op een goede manier kan uitvoeren. Centraal is de dienstverlenende kracht voor de burger. Dat vraagt reflectie op ons huidig functioneren om van daaruit te komen tot keuzes voor de toekomst. Daarbij zijn er verschillende opties en onze eerste voorkeur gaat daarbij uit naar samenwerken. De PvdA vindt dat er niet één allesomvattende keuze hoeft te worden gemaakt. Er kan op verschillende terreinen worden samengewerkt met een bij elk terrein passende buurgemeente. Kunnen voor recreatie de gemeenten Oost- en Weststellingwerf voor de hand liggen, op het gebied van werk valt te denken aan Smallingerland. Om een efficiencyslag te maken is de PvdA er voorstander van om de aansluiting voor de belastinginning bij het belastingkantoor van de drie noordelijke waterschappen te onderzoeken. Voorts is intensieve samenwerking in de waterketen met Wetterskip Fryslân een lonkend perspectief voor een aanzienlijke efficiencyverbetering en kostenbesparing op het gebied van rioleringen en waterzuivering. De PvdA wil daarmee nadrukkelijk invulling geven aan het landelijk afgesloten Bestuursakkoord Waterketen, waarin mede door de VNG is afgesproken een efficiencyverbetering te willen realiseren van 20% over tien jaren vanaf 2007. Aansluiting voor het rioolbeheer bij een waterketennutsbedrijf is het overwegen waard en is een logisch gevolg van de waterketenambitie.