Door op 8 september 2013

Zorgen over peuterspeelzalen Opsterland

In de pers stonden berichten, dat het blijft rommelen bij de peuterspeelzalen in Opsterland. De PvdA fractie stelde vragen aan het college van B&W. Uit een inspectie van GGD Fryslân, vlak voor de zomer, blijkt dat zes peuterspeelzalen in de gemeente niet aan de kwaliteitseisen voldoen en dat Timpaan verschillende administratieve zaken niet op orde heeft.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Is de berichtgeving in het Friesch Dagblad van 21 augustus jl. juist dat zes peuterspeelzalen in de gemeente Opsterland niet aan de kwaliteitseisen voldoen en dat Timpaan de zaken niet op orde heeft?
  2. Zo ja, kan het college aangeven wat de aard van de tekortkomingen precies is?
  3. Wat is de reden van het college om de raad hierover niet actief te informeren?
  4. Volgens de berichtgeving heeft het college per overtreding een termijn bepaald waarbinnen de zaak op orde moet zijn. Kan het college concreet aangeven hoe deze termijnen er uit zien?
  5. Volgens Timpaan zijn de overtredingen inmiddels opgelost. Is deze constatering juist? Wanneer worden de resultaten van de nieuwe inspectie bekend waaruit moet blijken dat dit inderdaad het geval is?
  6. Timpaan heeft de administratie niet op orde en daarnaast zijn ouders van mening dat de organisatie te groot en te log is. De PvdA-fractie zou zich kunnen voorstellen dat dit een reden is om nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden om het peuterspeelzaalwerk onder te brengen bij een stichting als Primo, zonder dat dit ten koste gaat van de werkgelegenheid. Is het college bereid onderzoek te doen naar de mogelijkheden om het peuterspeelzaalwerk onder te brengen bij Primo?
  7. Voor Gorredijk staan twee brede scholen in de planning. Is het college bereid om deze twee projecten aan te grijpen voor een pilot om de uitvoering van het peuterspeelzaalwerk onder te brengen bij Primo?