Door op 7 juli 2013

Dúnsân Bakkeveen

Dúnsân Bakkeveen

De PvdA fractie heeft in samenspraak met de VVD fractie en Plaatselijk Belang een motie ingebracht in de Raadsvergadering van 1 juli. Doel van de motie was te bevorderen om het voorgenomen speerpunt van recreatieve ontwikkeling in Bakkeveen, zoals verwoord in de nieuwe bestuurlijke visie ‘Romte en Ferskaat’, direct vorm te geven. De motie bepaalde, dat de Raad aan B&W opdracht verstrekte om in nauw overleg met alle betrokken partners het plan ‘Dúnsân’ geheel of deels te realiseren. De motie werd unaniem ondersteund.

Het beoogd resultaat van het voorstel van B&W in het Raadsvoorstel is, dat in het dorp een integrale voorziening (MFA) wordt gerealiseerd, en dat de exploitatie van de diverse voorzieningen (Dúndelle en sportkantines) wordt geïntegreerd, zodat er één sterke toekomstbestendige voorziening ontstaat. Dit wordt opgenomen in een ruimtelijk totaalplan waarin ook het opknappen van de openbare ruimte, de afname van voetbalvelden, en de nieuwbouw van de scholen gestalte krijgt.

Het voorstel is op 18 juni in de raadscommissie Romte door Joukje van Roeden-Hoekstra behandeld. Er werd o.a. ingesproken door Emy Hoogenboom, voorzitter van Plaatselijk Belang van Bakkeveen. Plaatselijk Belang was blij, dat Bakkeveen weer eens aandacht kreeg. Wel vond men dat het plan Dúnsân nauwelijks aandacht kreeg en men verbaasde zich erover,dat het plan niet de naam Dúnsân droeg maar Dúndelle. Kortom, men was gematigd optimistisch. De leden van de commissie Romte konden zich overigens wel vinden in het voorstel, maar dan onder de naam Dúnsân. Er werd afgesproken dat ik het voorstel in de raad zou gaan behandelen. Het leek mij verstandig om eens te gaan praten met Plaatselijk Belang en de commissie Dúnsân. Dit heb ik samen met raadslid Rinse Haisma van de VVD gedaan. Uit dit gesprek bleek, dat men vond, dat er een integrale visie over de recreatieve ontwikkeling voor Bakkeveen ontbrak. Recreatieve voorzieningen geven het dorp de mogelijkheid om hiervan ook te kunnen profiteren. Een voorbeeld hiervan is een gymnastieklokaal. Momenteel heeft men zo’n ruimte, maar Vitaal Opsterland geeft aan dat het dorp hier geen recht meer op heeft. Zou er door een recreatie ondernemer een sportzaal gerealiseerd worden,dan kan het dorp mooi mee liften.

Afgesproken is toen, dat ik een motie zou maken waarin het recreatieve aspect meer centraal kwam te staan. Ik heb het concept gemaakt en plaatselijk belang heeft dat nog even kritisch bekeken op inhouden duidelijkheid. Deze motie is maandag namens de VVD en PvdA door in de raadsvergadering behandeld. Iedereen was er zeer positief over en na een constructieve aanvulling van de Christen Unie werd de motie met algemene stemmen aangenomen. Het is ons goed bevallen om samen met burgers de motie samen te stellen; een goede vorm van burgerparticipatie.

Tekst motie:

Motie Dúnsân aangenomen