Door Roel Vogelzang op 16 november 2014

Digitale nieuwsbrief gemeenteraadsfractie PvdA Opsterland

Via onze website wil de fractie van de PvdA in de gemeenteraad de leden graag op de hoogte houden van ontwikkelingen in de gemeentepolitiek en de inzet van de PvdA fractie. Wij doen dat standaard twee keer per jaar en op ieder moment dat er “iets te melden is” gebruiken we de website. Zo zijn vorige week de algemene beschouwingen van onze fractie onmiddellijk en integraal op de website geplaatst.  Wij zijn na de verkiezingen nog met 4 zetels vertegenwoordigd in de raad. Omdat de “oude coalitie” graag door wilde gaan (met D66 erbij) is de PvdA in de oppositie terecht gekomen. Met 9 fracties in de raad is het politieke landschap “versnipperd”. Wij voeren oppositie op inhoud (kritisch maar constructief) en doen dat in toenemende mate met de andere oppositiepartijen (VVD, Opsterlanders, BAS en FNP). Helaas moest de fractie al in het eerste halfjaar afscheid nemen van Douwe Jan van der Werff. Douwe Jan heeft zijn keuze zelf via de website aan de leden uitgelegd. Doeke Venema, een goede bekende in de Opsterlandse politiek, heeft hem opgevolgd. Overigens….een fijne (steun)fractie om mee samen te werken!

Spagaat

Een fractie moet een goede balans zien te vinden tussen “parlementair werk” (de raadsvergaderingen en de daarbij behorende besluitvorming) en de volks vertegenwoordigende rol (bezoeken van Plaatselijk Belang, uitnodigingen, ombudswerk, werkbezoeken, artikelen schrijven voor de krant of voor dorpsbladen, gesprekken met burgers en maatschappelijke organisaties) Vaak komt alleen de kant die met de gemeenteraad te maken heeft in het nieuws, omdat er dan nog verslaggevers aanwezig zijn. Maar bij de voorbereiding van raadsvergaderingen komt meer kijken: je moet de ervaringsdeskundigheid van burgers en maatschappelijke organisaties optimaal benutten, zonder hun “loopjongen” te worden. Dat is soms een lastige spagaat. Wij proberen zoveel mogelijk “mensen op te zoeken” maar als PvdA-leden ons adviezen willen geven of handreikingen willen doen, dan zijn die van harte welkom

Positiebepaling en activiteiten

  • Wij hebben (net als de hele oppositie) tegen het coalitieakkoord gestemd
  • Wij hebben (na een geslaagde excursie over snippergroen in Beetsterzwaag) de discussie binnen de gemeenteraad op gang gebracht. Eerst via schriftelijke vragen, daarna via een debat met het college. Er komt waarschijnlijk in januari een vervolgdebat (toezegging college)
  • Wij hebben voor de koopzondag gestemd en daardoor mede voor een doorbraak gezorgd waarin CDA en Christen Unie de vorige coalitie “gijzelde”
  • Wij hebben mondeling en/of schriftelijk vragen aan het college gesteld over: de veiligheid van dug outs op onze sportaccommodaties, het zwembad in Gorredijk en vluchtelingenwerk.
  • Bij de begrotingsbehandeling hebben we een motie ingediend over het behoud van Tûmba (anti-discriminatiebeleid) en het voorkomen van een bezuiniging op Timpaan (Buur & Co in Gorredijk)
  • Wij voeren overleg met de PvdA-fracties van Oost- en Weststellingwerf over de OWO-samenwerking
  • Door een zeer actieve deelname aan de klankbordgroep rond de drie decentralisaties in het sociale domein heeft de PvdA “aan de voorkant” geprobeerd zoveel mogelijk invloed uit te oefenen op de toekomstige kwaliteit van de zorg.
  • Na onderzoek bij diverse partijen gaan we binnenkort met die partijen aan tafel over de toekomst van het ouderenwerk in Beetsterzwaag, mede in relatie tot de aanwezigheid van twee voorzieningen (Klaverblad en It Buorskip)
  • In een startsessie met het bestuur en de nieuwe fractie hebben we gesproken over de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en verwachtingen van bestuur en fractie.

En verder nog…….

We hebben een nieuwe burgemeester, Ellen van Selm. Zij wordt op 1 december geïnstalleerd. Ik mocht voorzitter zijn van de vertrouwenscommissie die dit proces heeft begeleid. Een leerzame ervaring maar ook het groeiende besef dat uiteindelijk in onze mooie gemeente Opsterland er meer zaken zijn die ons binden dan die ons verdelen. Houden zo, zou ik zeggen. Zeker met de grote verantwoordelijkheid die de gemeente vanaf 2015 krijgt voor (jeugd)zorg en werk.

Roel Vogelzang, fractievoorzitter van de PvdA

Roel Vogelzang

Roel Vogelzang

Roel wordt de nieuwe fractievoorzitter. Roel is een energieke en enthousiaste man met veel ervaring. Hij is sociaaldemocraat in hart en nieren. Kan door zijn werkervaring in maatschappelijke organisaties en bij diverse gemeenten, en vanuit zijn huidige functioneren als schaduwfractielid, de PvdA idealen goed vertalen naar praktisch beleid. Hij kan de fractie verbinden en het team

Meer over Roel Vogelzang